Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə
öncəki
 • ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI

  ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx və kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, çünki Allah daim (işlərin məsləhətlərini) biləndir və (onların icrasında) hikmət (diqqət və möhkəmlik) sahibidir.

  Xırdalıqlar
 • ƏS-SƏCDƏ SURƏSI

  ƏS-SƏCDƏ SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur və eyni zamanda möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.)

  Xırdalıqlar
 • LOĞMAN ‏ SURƏSI

  LOĞMAN ‏ SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda bir möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.)

  Xırdalıqlar
 • ƏR-RUM ‏ SURƏSI

  ƏR-RUM ‏ SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lam (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ayələri vardır.)

  Xırdalıqlar
 • ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI

  ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lamın (Cəbrailin) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd-səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) vəhy olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.)

  Xırdalıqlar
 • ƏL-QƏSƏS ‏ SURƏSI

  ƏL-QƏSƏS ‏ SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Və bu kitab həmin hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun oxşarını gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) And olsun Turi – Sinaya və Məkkəyə, Tuba və Sidr ağaclarına və Muhəmmədə(s) ki,

  Xırdalıqlar
 • ƏN-NƏML ‏ SURƏSI

  ƏN-NƏML ‏ SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Ta, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və belə mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-sinaya və Süleymana ki, bu surə Qur’anın, aşkar və aydınlıq gətirən kitabın ayələridir).

  Xırdalıqlar
 • ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI

  ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Amma heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-Sinaya, Məkkəyə, and olsun Tuba və Sidr (ağaclarına) və Muhəmmədə (s) ki,)

  Xırdalıqlar
 • ƏL-FURQAN ‏ SURƏSI

  ƏL-FURQAN ‏ SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Furqanı (haqq ilə batili bir-birindən ayıran, ayə və surələri bir-birindən ayrı olan Qur’anı) aləmdəkilərin hamısını (kökləri kəsilənədək bütün insan və cinləri) qorxutmaq üçün bəndəsinə tədricən nazil edən (Allah) uca, əbədi və çox bərəkətlidir.

  Xırdalıqlar
 • ƏN-NUR SURƏSI

  ƏN-NUR SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. (Bu,) Bizim bəlkə ibrət götürəsiniz deyə nazil etdiyimiz, (məzmununa əməl etməyi) vacib buyurduğumuz və içində (tovhid və dini maarif barəsində) aydın ayə və dəlillər nazil etdiyimiz bir surədir.

  Xırdalıqlar
 • ƏL-MUMINUN SURƏSI

  ƏL-MUMINUN SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Həqiqətən (İslamın əqidə əsaslarına) iman gətirənlər nicat tapdılar (sanki onlar artıq axirətdə əməllərinin bütün mükafatlarını alıblar).

  Xırdalıqlar
 • ƏL-HƏCC ‏ SURƏSI

  ƏL-HƏCC ‏ SURƏSI

  0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

  1. Ey insanlar, öz Rəbbinizdən qorxun! Həqiqətən qiyamətin (Surun birinci dəfə çalınmasından qabaq baş verəcək) zəlzələsi çox böyük bir şeydir.

  Xırdalıqlar
 • KUMEYLIN TƏNBIHI!

  KUMEYLIN TƏNBIHI!

  İmam Əli (əleyhissalam)-ın yaxın xüsusi şiələrindən olan Kumeyl ibni Ziyad Nəxəi idi.

  Kumeyl duasını o, Həzrət Əli (əleyhissalam)-dan nəql etdiyinə görə bu dua onun adı ilə bağlıdır. O, seçilmiş ləyaqətli şəxslərdən idi ki, Əli (əleyhissalam) ona yüksək elmi irfani mərhələni öyrətmişdi. Kumeyl Əli məktəbində inkişaf etmişdi ki, onuSahibi sirr” (ya Əli (əleyhissalam)-ın sirr saxlayanı) adlandırmışdılar. O, ibadətdə gecəni yuxusuz keçirməkdə təqva Allaha təzimdə İmamın əshabı arasında nümunəvi idi. İmam Əli (əleyhissalam) onun şəhadət xəbərini Kumeylə xəbər vermişdi. O doxsan yaşında (İraqın cəllad valisi Əbdül Məlik) in sərəncamı ilə Həccac ibni Yusif Səqəfi tərəfindən şəhadətə yetişdi.

  Xırdalıqlar
 • NIYƏ RƏNGLI SÜFRƏ BAŞINDA ƏYLƏŞDIN?!

  NIYƏ RƏNGLI SÜFRƏ BAŞINDA ƏYLƏŞDIN?!

  Osman ibni Hunəyf Əsil, şəhamətli Ənsarın ən seçilmiş (Mədinə müsəlmanları) şəxsiyyətlərindən Ovs sülaləsindən idi ki, qardaşı Səhl ibni Hunəyf ilə Peyğəmbər səlləllahu əleyhi alihi səlləmin hüzuruna gələrək İslamı qəbul etdilər onlar İslam yolunda var səyi ilə çalışan müxlislərdən idilər köhnə müsəlmanlardan hesab olunurdular.

  Xırdalıqlar
 • ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN NƏZƏRINDƏ BEYTÜL-MAL OĞRULARI

  ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN NƏZƏRINDƏ BEYTÜL-MAL OĞRULARI

  Məsqələt ibni Hubəyrə Şəybani Məxcəd qəbiləsinin böyüklərindən, eləcə Bəni Şəyban ailəsindən sayılırdı. O Həzrət Əli (əleyhissalam) tərəfindən fars məntəqələ-rinin biri olan Ərdəşir Xurrənin valisi təyin edilmişdi. Bu vilayətin İslam qüvvələri vasitəsilə İslamın bayrağı altına tabe olunmasını nəzərə alaraq qənimətlər əldə edilən malların bütün müsəlmanlar arasında bölünməsi əmr edildi. Bu zaman Məsqələt saysız hesabsız hədiyyə bəxşişləri öz yaxın adamlarına paylamaqla müsəlmanların beytül-malına xəyanət etdi. Bu xəbər İmam Əli (əleyhissalam)-a çatdırıldıqda İmam Məsqələyə belə bir sifariş göndərdi:

  Xırdalıqlar
 • ÜSTÜN CƏHƏTLƏRƏ GÖRƏ VƏZIFƏYƏ TƏYIN ETMƏK

  ÜSTÜN CƏHƏTLƏRƏ GÖRƏ VƏZIFƏYƏ TƏYIN ETMƏK

  Ömər ibni Əbi Sələmə Ümmü Sələmənin oğlu (Rəsulullahın) həyat yoldaşı idi Cəfəri Təyyarın atası o vaxt onunla Həbəşəyə mühacirət etdikdə dünyadan getdi bu hadisədən sonra Peyğəmbər səlləllahu əleyhi alihi səlləm onun anası ilə evləndi. Bu adam Əli (əleyhissalam)-ın onu Bəhreyn Farsın hakimi təyin etdiyi ləyaqətli bir şəxs idi. Digər tərəfdən qüdrətli şair Ənsarın söz ustadlarından sayılan Noman ibni Əclan özünün gözəl şerləri ilə nübüvvət xanidanını himayə etməyə qalxdı.

  Xırdalıqlar
 • ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA

  ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA

  Əmr As ibni Vailin oğlu Peyğəmbər səlləllahu əleyhi alihi səlləmin besətinin əvvəllərində bir dəstə adamla onu ələ salan o HəzrətiƏbtər (sonsuz) adlandıranlardandır. Hiyləgər Əmr As dönük yola günaha qərq idi. Müaviyə onu özünün xüsusi müşaviri təyin edib onun alçaq hiylələrindən Əli (əleyhissalam)-ın əleyhinə istifadə edirdi. O da dünyanın bər-bəzəyinə Misir vilayətinin hakimiyyətinə nail olmaq üçün var qüvvəsi ilə Müaviyəyə kömək edir başını onun astanasına qoymuşdu.

  Xırdalıqlar
 • DÜŞMƏNIN PLANINI POZAN FƏRMAN

  DÜŞMƏNIN PLANINI POZAN FƏRMAN

  Quşəm ibni Abbas Əmirəl-möminin Əli (əleyhissalam)-ın əmisi oğlu Peyğəmbər səlləllahu əleyhi alihi səlləmin yaxın əshablarından hesab olunurdu o Həzrətə oxşayırdı. İmam Əli (əleyhissalam) ölkənin idarə işlərini əlinə aldıqdan sonra onu Məkkə şəhərinin hakimi təyin etdi. O, Əli (əleyhissalam) şəhadətə çatana kimi Məkkənin hakimi oldu. Əli (əleyhissalam)-ın birinci dərəcəli düşməni Müaviyə gizlincə xəyanət planı hazırladı. Həmin plan həcc mövsümündə bir qrup adamın Şamdan Məkkəyə getməsi orada şayiə yaymaq yalan deməklə xalqı Əli (əleyhissalam)-ın əleyhinə qaldırmaq həmçinin xalq arasında Əli (əleyhissalam)-ı Osmanın qatili yaxud ondan himayə etməyən bir kəs kimi tanıtmaq, digər tərəfdən isə Müaviyənin süni işıqlarını yaymaqdan ibarət idi. Əli (əleyhissalam)-ın Şamda gizli olan xəbər çatdıranları əhvalatı ona xəbər verdilər. İmam Əli (əleyhissalam) dayanmadan Quşəmə bir məktub yazıb onu baş verəcək hadisədən agah etdi. Həmin məktubda belə gəlib:

  Xırdalıqlar
 • ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ

  ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ

  İbni Mülcəm o daş ürəkli özünü müqəddəs kimi göstərən qatil 40- hicri ilində ramazan ayının 19-da səhər vaxtı məsciddə namaz qılarkən Əli (əleyhissalam)-ın başına zərbət endirdi. Əli (əleyhissalam)-ın yarılmış başından axan qan məscidin mehrabını Həzrətin al qanına qərq etdi. İmamı mənzilə apardılar.

  Xırdalıqlar
 • BEYTÜL-MALI TALAYANLARA CIDDI XƏBƏRDARLIQ

  BEYTÜL-MALI TALAYANLARA CIDDI XƏBƏRDARLIQ

  Cəməl müharibəsindən sonra İmam Əli (əleyhissalam) Abdullah ibni Abbası Bəsrənin valisi təyin etdi. O Ziyad ibni Əbihi Bəsrədəki canişini təyin edib Əhvaz fars tərəfinə yollandı. Əli (əleyhissalam)-ın qasidləri o Həzrətə Ziyad ibni Əbiyhin beytül-mala xalqın mallarına xəyanət etməsini, həmçinin özü üçün ondan artıq istifadə etməsini xəbər verdilər. İmam ciddi, təkan verici bir məktubla ona belə yazdı:

  Xırdalıqlar
 • HAKIMIN KITAB ƏHLINƏ YANAŞMA RƏFTARI

  HAKIMIN KITAB ƏHLINƏ YANAŞMA RƏFTARI

  Əli (əleyhissalam)-ın xilafəti zamanı fars Bəhreyn camaatı (çoxu) atəşpərəst idilər.

  İmam Əli (əleyhissalam) Ömər ibni Əbi Sələməni həmin məntəqənin hakimi təyin etdi. Hakimin həmin yerdə yaşayan müşriklərlə olan rəftarı düzgün deyildi, belə ki, o onların təhqir edir onlara kobud rəftarla yanaşırdı.

  Xırdalıqlar
 • İBNİ ABBASA ŞIDDƏTLI XƏBƏRDARLIQ

  İBNİ ABBASA ŞIDDƏTLI XƏBƏRDARLIQ

  Əli (əleyhissalam)-ın əshabı arasında Abdullah ibni Abbas fiqh İslam elmləri həmçinin tədbir baxımından nümuəvi bir kəs idi. Cəməl müharibəsindən sonra Bəsrə, coğrafi-mövqeyi cəhətindən həssas mərkəzlərdən biri idi. Digər tərəfdən arada böyük müharibənin baş verməsi adamları hər iki tərəfin qalmış qohum əqrəbalarının orada sakin olmaları Bəsrəni qorxulu kol altında olan oda bənzədirdi.

  Xırdalıqlar
 • MALIK ƏŞTƏR–SƏRKƏRDƏLƏRIN SƏRKƏRDƏSI

  MALIK ƏŞTƏR–SƏRKƏRDƏLƏRIN SƏRKƏRDƏSI

  İmam Əli (əleyhissalam) bir qoşunu iki nəfərin Ziyad ibni Nəzr, Şürəyh ibni Haninin sərkərdəliyi altında Müaviyə ordusu ilə vuruşmaqdan ötrü cəbhəyə yollayaraq onlara İslam ordusunun qorunması düşmənin xəbərsiz olması haqda müxtəlif üsullar öyrətdi.

  Sonra Malik Əştəri onların ardınca göndərib əvvəldəki iki sərkərdəyə belə sifariş etdi.

  Malik İbni Haris Əştəri sizin onla-rın əmiri etdim, onun əmr göstərişlərinə qulaq asıb icra edin. Onu özünüzün zireh qalxanınız edin. O elə bir şəxsdir ki, güman etmirəm süstlük göstərib büdrəsin.

  Xırdalıqlar
 • QƏTI SIFARIŞ

  QƏTI SIFARIŞ

  Curəyr ibni Abdullah Bəcəli Əli (əleyhis-salam)-ın yaxşı şücaətli yoldaşlarından idi ki, hələ əvvəllər Osman tərəfindən hakim təyin edilmişdi. Həzrət Əli (əleyhissalam) öz xilafəti vaxtı onu yerində saxladı o camaatdan Əli (əleyhissalam) rəhbərliyi üçün beyət aldı. Curəyr bundan əlavə İmam Əli (əleyhis-salam)-a belə bir təklif etdi: “Şam camaatının əksəriyyətinin mənim qəbiləmdən olmalarını nəzərə alaraq məni Şama ezam et ki, onlardan sənin üçün beyət alım.”

  Xırdalıqlar
 • ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN MÜAVIYƏ ILƏ OLAN MACƏRASI

  ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN MÜAVIYƏ ILƏ OLAN MACƏRASI

  Nəhcül bəlağə”-nin məktublar bölməsində təqribən on üç uzun məktub gəlibdir ki, bunlar Əli (əleyhissalam) tərəfindən Müaviyəyə göndərilmişdi. Bu məktubların çox hissəsi müharibə, beytül-mal başqa siyasi əhəmiyyətli məsələlərə aiddir. Elə buna görə dastan xarakteri daşımadıqlarına görə onların hamısını qeyd etmir, yalnız bir neçə nümunə ilə kifayətlənirik:

  1-Ruzigarın mənim kimi İslama xidmət etməmiş keçmiş kimi keçmişi olmayan bir adama həmtay etməsindən təəccüb edirəm güman etmirəm ki, bu kəs belə bir iddia (İslamda qabaq olmaq barədə) etsin.

  Xırdalıqlar
 • ÖZ MEHVƏRI ƏTRAFINDA QULDURLUQ EDƏNƏ ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN KƏSKIN SIFARIŞI

  ÖZ MEHVƏRI ƏTRAFINDA QULDURLUQ EDƏNƏ ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN KƏSKIN SIFARIŞI

  Əli (əleyhissalam)-ın xilafətinin birinci ili idi. Əşəs ibni Qeys ki, Osman tərəfindən Azərbaycanın valisi idi öz məqamında qaldı İmam Əli (əleyhissalam) öz ətrafındakı quldurluqdan xəbərdar idi. Buna görə katibi Übeydullah ibni Əbi Rafiə Əşəsə aşağıdakı məktubu yazmasını əmr etdi. O 36- ilin Şəban ayında məktubu yazdı o məktub Ziyad ibni Mərhəb Həmədaninin vasitəsilə Əşəsə çatdırıldı. Orada deyilirdi:

  Xırdalıqlar
 • SƏKSƏN DINARLIQ EV

  SƏKSƏN DINARLIQ EV

  Şürəyh ibni Haris məşhur İslami şəxsiyyətlərdəndir. O, altmış il Kufənin qazisi olmuşdu. O, ilk dəfə Ömər ibni Xəttabın xilafəti zamanında qazi oldu ki, bu vaxt Şürəyhin təqribən qırx yaşı var idi. O, Osmanın xilafəti zamanı, eləcə Əli (əleyhissalam)-ın icazəsinə əsasən öz qaziliyində qalırdı.

  Xırdalıqlar
 • HƏDIYYƏ FORMALI RÜŞVƏT YA ILANIN AĞZININ SUYU ILƏ QARIŞDIRILMIŞ HALVA

  HƏDIYYƏ FORMALI RÜŞVƏT YA ILANIN AĞZININ SUYU ILƏ QARIŞDIRILMIŞ HALVA

  Əş”əs ibni Qeys (münafiqlrin başçısı) ən alçaq və hiyləgər, eləcə də Əli (əleyhissalam)-ın ən kinli düşmənlərindən biri idi. O, həmçinin Siffeyn müharibəsində və Həkəmeyn əhvalatında Əli (əleyhissalam)-a ən böyük xəyanətlərdən birini etdi. Nəhrəvan müharibə-sinin əsl qızışdırıcısı da elə o oldu. İbni Əbil Hədidin dediyinə görə Əli (əleyhissalam)-ın xilafəti dövründə baş vermiş hər hansı bir fitnə və fəsadlar Əş”əsin tərəfindən olmuş. O elə bir kəs idi ki, Kufədə evinin damında minarə tikdir-mişdi və namaz vaxtlarında azan verilən yerə qalxıb uca səslə Əli (əleyhissalam) xitab edib deyirdi: “Ey Əli, (əleyhissalam) sən yalançı və sehrbazsan.”
  İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurdu:
  Xırdalıqlar
Sonrakı

Latest Articls

Word of day

إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون

Books

New audio

Image gallery